Impuls EVO Gospodarka Transportowa (Impuls GT) - DPS Systems
Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie jak również dostarczenia użytkownikowi spersonalizowanych treści marketingowych oraz reklam. Dowiedz się więcej

Rozwiązania / Impuls EVO

Impuls EVO Gospodarka Transportowa

Impuls EVO Gospodarka Transportowa (Impuls GT)
to aplikacja wspierająca procesy transportowe w firmie.
Zwiększ efektywność w zakresie realizowanych dostaw.

ERP Impuls Gospodarka Transportowa umożliwia m.in.:

 • Pracę z aplikacją w trybie on-line i off-line
 • Podjęcie zatwierdzonej trasy przez przydzielonego kierowcę
 • Załadunek przygotowanych przez magazyn nośników dla trasy z poziomu aplikacji kierowcy
 • Odblokowanie osiąganych punktów trasy kodem pin kierowcy lub odbiorcy
 • Obsługę punktów trasy, realizację wydań paczek, ewidencję pominięć dostawy
 • Gospodarkę opakowaniami zwrotnymi
 • Rejestrowanie zdjęć oraz wypełnianie dodatkowych ankiet przez kierowców w punkcie dostawy
 • Bieżącą informację o statusie realizacji punktów trasy
impyls evo transport 2
planowanie czasu, tras, środka transportu i dobór kierowców
kontrola kosztów transportu i ich źródeł
karty drogowe, pełna ewidencja i analiza pracy
ewidencja wszystkich danych i dokumentów

Transport

Moduł Transport wchodzący w skład systemu ERP Impuls EVO jest kompleksowym rozwiązaniem przeznaczonym do obsługi procesów transportowych. Dzięki integracji planowania, koordynacji i realizacji usług transportowych zwiększa efektywność podejmowanych działań. Funkcjonalność aplikacji pozwala zoptymalizować transport pod względem dostępności zasobów, ponoszonych kosztów i czasu dostawy. Dzięki aplikacji możliwe jest kompleksowe zarządzanie bazą  własnych
i zewnętrznych środków transportu. Automatycznie tworzy
i ułatwia planowanie tras dla zamówień oraz specyfikacje załadunkowe i przewozowe danego pojazdu. Pozwala na precyzyjne rozliczenie kosztów transportu. Środki transportu podzieli na rodzaje, dla których można definiować minimalne
i maksymalne wartości pojemności, ładowności lub dowolnie wybranej cechy. Możesz efektywnie planować wykorzystanie taboru dzięki automatyzacji procesu rezerwacji. Możesz tworzyć dowolne zestawienia  eksploatacji pojazdów, zużycia paliwa, przejechanych kilometrów, kosztów i zakupów dla konkretnego pojazdu, dni przestojów, itd.

impuls evo transport

Planowanie tras

System pozwala na tworzenie typów tras, dla których określa się rodzaj środka transportu lub konkretny pojazd, domyślnego kierowcę, a także długość i przewidywany czas trasy. Istnieje także możliwość wskazania, które własności mają być kontrolowane przy tworzeniu trasy (kontrola kontrahenta, ładowności, terminu, rodzaju, dostępności środka transportu). Wybranemu rodzajowi trasy można przyporządkować pozycje, dzięki którym system będzie mógł automatycznie zaplanować trasę. Definiowanie kolejnych punktów na trasie odbywa się poprzez wskazanie kontrahenta, miasta lub fragmentu kodu pocztowego. Dla każdego kontrahenta możemy wybrać standardowy kod rodzaju trasy. Do własności określających każdą trasę należą, oprócz kodu i rodzaju trasy, także kod rodzaju kierowcy, data planowanego oraz rzeczywistego czasu załadunku, wyjazdu i powrotu. Dzięki temu można określić czas pracy kierowcy na danej trasie i ewentualnie ustalić przyczynę opóźnień w dostawie do kontrahenta. Istnieje także możliwość rozliczania danej trasy tzn. zaewidencjonowania po powrocie kierowcy wykonanej dostawy z dokładnością do pozycji trasy.
Na podstawie zdefiniowanych rodzajów tras i środków transportu możliwe jest automatyczne tworzenie trasy dla potwierdzonego zamówienia klienta. System automatycznie wyszuka trasę spełniającą wymagania lub utworzy nową. Wygenerowaną automatycznie trasę można dowolnie modyfikować. Według wiedzy logistyka pozycje trasy można ustawić w odpowiedniej kolejności. System pozwala także na przygotowanie specyfikacji transportu dla danego zamówienia oraz stworzenie listy załadunkowej danego środka transportu. Dzięki integracji
z systemem mapowym e-mapa można zweryfikować lub zoptymalizować trasę.

Karty drogowe

W systemie można rejestrować karty drogowe, które ewidencjonują i analizują pracę środków transportu.
W kartotekach kart drogowych gromadzone są informacje,
m.in. o przebiegu kilometrów, zużyciu paliwa, przewożonym ładunku oraz liczbie godzin użytkowania. Dla środka transportu można zdefiniować kilka rodzajów kart drogowych w zależności od czasu ich obowiązywania (dniowe, tygodniowe lub na wybrany okres). Każda zmiana lub dodanie pozycji do karty drogowej automatycznie uruchamia proces przeliczania kilometrów i zużycia paliwa. Karty drogowe mogą być przeszukiwane według dowolnych kryteriów np. jednostek lub grup jednostek, lat obrotowych oraz przewoźników. Aplikacja umożliwia także szybki wgląd w informacje o datach wystawienia oraz zdania kart drogowych, pojazdach oraz osobach wystawiających i odbierających karty. Karty drogowe są podstawą do tworzenia przekrojowych analiz na temat przebiegu pojazdów, ilości przewożonego towaru, przedziałów czasu, rodzajów tras, liczby przejechanych przez danego kierowcę kilometrów, środków transportu oraz jednostek organizacyjnych zlecających wyjazdy.
Dzięki integracji kartoteki kart drogowych z modułem kadrowo – płacowym system informuje o przysługujących dodatkach za prowadzenie pojazdu oraz umożliwia wgląd w informacje na temat kwalifikacji, uprawnień i absencji kierowców.

impuls-evo-transport-5

Koszty transportu

Aplikacja dostarcza pełnych informacji na temat kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją środków transportu.
W systemie rejestrowane są wszystkie faktury związane z danym pojazdem. Dzięki modułowi masz pełną ewidencję kosztów związanych z naprawą i zużytych części zamiennych, podzespołów oraz czasu pracy mechanika. Uwzględniając koszty stałe (amortyzację, podatki, itp.) możemy precyzyjnie rozliczyć całkowite koszty pojazdu i dokładnie określić opłacalność utrzymania danego środka transportu oraz całego taboru. Użytkownik może definiować dowolne rodzaje kosztów, np.: paliwo, wymiana oleju czy opłata parkingowa. Można też zdefiniować domyślne ustawienia kosztów, co w znacznym stopniu ułatwia wypełnianie kart drogowych. Koszty generowane przez środki transportu można ewidencjonować w zależności od potrzeb, np.: na jednostki organizacyjne, konto księgowania, stanowisko kosztów, kilometry lub godziny pracy.

impuls-evo-transport-4

Eksploatacja środków transportu

Moduł Transport ERP Impuls EVO to też pełna ewidencja danych i dokumentów związanych z pojazdem (karty pojazdu, wyposażenie – opony, akumulatory, tachografy, gaśnice, rodzaje paliw, normy zużycia paliw, wypadki drogowe). System usprawnia proces planowania i realizacji badań technicznych środków transportu (rejestracyjnych, okresowych, przeglądów). Gromadzi wszystkie informacje oraz sygnalizuje konieczność przeprowadzenia kolejnego lub przekroczenie terminu ważności danego badania. W module rejestrowane są także informacje o polisach ubezpieczeniowych – rodzaj ubezpieczenia (OC, AC, NW), okres obowiązywania polisy, kwota oraz dotychczas wypłacone odszkodowania.

impuls-evo-transport-3

Cennik usług transportowych

Świadcząc zewnętrzne usługi transportowe masz możliwość zdefiniowania w systemie cennika usług transportowych, w których znajduje się rzeczywisty koszt związany z realizacją danej usługi. Dla grup środków transportu można definiować jeden wspólny cennik, można też określić cenę usługi dla konkretnego pojazdu. Korzystając z pełnych informacji o pojeździe można ocenić jego rentowność lub rentowność stworzonych grup pojazdów.

impuls evo transport 6

Osadzona Emapa

Narzędziem wspierającym zarządzanie transportem jest moduł mapy. Przy pomocy nowoczesnych, interaktywnych kontrolek, moduł pozwala na przygotowywanie optymalnych tras dla wybranych zamówień, dokumentów lub punktów wskazanych na mapie. Trasy mogą być optymalizowane wg. kryterium długości, czasu, przy uwzględnieniu ograniczeń, np.: tonaż czy dopuszczalna wysokość naczepy. Trasa może automatycznie otrzymywać punkt startu oraz punkt końca lecz również
z punktów dodatkowych, np.: wykonania usługi, punktów zbiórki opakowań zwrotnych. Trasowaniu podlegają również zamówienia zakupu oraz zgłoszenia serwisowe rejestrowane w systemie CRM. Na bazie kolejności dojazdu i odległości można przygotować dodatkowe pola informujące, np.: o przewidywanym czasie dojazdu czy też kalkulujące rzeczywisty koszt transportu.

impuls evo transport 7

Impuls GT

to aplikacja przeznaczona dla kierowców i kurierów obsługujących dostawy w reżimie przygotowanych wcześniej tras, na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android.
Jest niezależna od czasowych braków zasięgu dzięki możliwości pracy trybie off-line. Po odzyskaniu połączenia dane są synchronizowane i widoczne w stacjonarnej części systemu ERP Impuls EVO  przez osoby nadzorujące dostawy w siedzibie firmy, które zawsze mają dostęp do aktualnych informacji związanych ze statusem rozładunku w punkcie odbioru czy otrzymują sygnał
o niedostarczonej przesyłce, z adnotacją kuriera.

impuls-evo-transport-8

Funkcjonalność aplikacji:

 • Wykorzystanie urządzeń mobilnych z czytnikami kodów kreskowych
 • Automatyczna synchronizacją danych, możliwość realizacji pracy w trybie off-line
 • Możliwość pobierania trasy na urządzenie
 • Przeprowadzanie kontroli załadunku
 • Śledzenie postępu realizacji w rozbiciu na etapy trasy i statusy doręczeń paczek
 • Odbieranie opakowań zwrotnych
 • Możliwość weryfikacji odbiorcy poprzez kontrolę PIN
 • Możliwość modyfikacji rozpoczętej trasy
 • Wypełnianie ankiet i dołączanie zdjęć z poziomu aplikacji mobilnej.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat systemów
wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.